Stowarzyszenie Polskich Producentów 

Trzody Chlewnej 

"Forum TCh"

 

                                                                                                                     ____________________________________________________________________________________________________       

                                                                                               

            

         Cele statutowe:    

 1. Reprezentowanie i obrona interesów producentów trzody chlewnej.

 2. Organizowanie produkcji trzody chlewnej zgodnie z przepisami prawa pod potrzeby rzeźni i przetwórni w celu zaspokojenia wymogów konsumentów i eksportu.

 3. Podnoszenie wiedzy producentów trzody chlewnej w zakresie racjonalnych metod chowu świń oraz zwiększaniu dochodowości gospodarstw.

 4. Ścisła współpraca z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, instytucjami naukowymi oraz podmiotami sprzyjającymi produkcji trzody chlewnej i produkcji rolniczej.

 5. Zbieranie i przetwarzanie informacji ekonomicznych o produkcji towarowej i zagrodowej oraz cen detalicznych wyrobów mięsnych.


 

 

         Strategia:

 1. Podejmowanie wszelkich przedsięwzięć określonych prawem, które będą niezbędne dla ochrony praw producentów trzody chlewnej oraz osiągania celów Stowarzyszenia.

 2. Udzielanie pomocy producentom trzody chlewnej w zakresie zaopatrzenia w pasze, sprzęt zootechniczny, środki profilaktyczne, lekarstwa i inne środki niezbędne do prowadzenia produkcji trzody chlewnej.

 3. Proponowanie kierunków i systemów organizacji produkcji i skupu trzody chlewnej stosowanie do potrzeb.

 4. Podejmowanie interwencji w przypadku nie przestrzegania obowiązujących zasad  w zakresie oceny poubojowej trzody chlewnej.

 5. Współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie profilaktyki i leczenia świń.

 1. Występowanie do władz centralnych, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w sprawach związanych z produkcją trzody chlewnej.

 2. Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz regulaminów z zakresu produkcji trzody chlewnej.

 3. Wpływ na kształtowanie właściwej polityki kredytowej, inwestycyjnej i cenowej związanej z produkcją trzody chlewnej.

 4. Organizowanie szkoleń i doradztwa fachowego z zakresu produkcji trzody chlewnej.

 5. Współuczestnictwo w organizowaniu wystaw, aukcji i innych przedsięwzięć w celu popularyzacji i promocji produkcji trzody chlewnej.

 6. Zbieranie i wymiana informacji na temat cen trzody chlewnej.

 

       


 

.


 

 

Wyniki:

 

Mała grupa użytkowników forum dyskusyjnego doszła do wniosku iż potrzeba

jest stworzenia osobowości prawnej w takiej formie aby była kontynuowana

idea pracy społecznej w obronie interesów producentów trzody chlewnej.

W skład członkostwa Stowarzyszenia wchodzą doświadczeni i wykształceni

aktywni producenci towarowi trzody chlewnej w Polsce

Wychodzimy założenia iż nasze działania nie mogą być tylko doraźne ale i długo falowe. Nasz projekt marketingowy zakłada dotarcie do jak największej

liczby rolników ale i firm, zakładów mięsnych. A jednym z głównych priorytetów jest wejście w obraz lokalnej społeczności nie tylko z wsi

lecz małych i dużych miast.